جشنواره قهرمانان صنعت سال 95

جشنواره قهرمانان صنعت سال 95

کارخانجات صنعتی اخوان جم باز هم موفق به دریافت لوح و تندیس قهرمانان صنعت ایران گردیده و مفتخر است که چند سال پیاپی به دریافت این مقام دست می یابد.