تیزر آموزشی فرهای 11 - 4 - 12 - 13 - 15 - 17 - 28

آموزش کار با فرهای گاز و برق و تمام گازی