تیزر آموزشی فرهای 21 - 5 - 8 - 16- 18 - 22 - 23 - 24 - 33- 34

آموزش کار با فرهای گاز و برق(تایمر 3 کلید )